Gizlilik Bildirgesi

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Fibrobeton Yapı Elemanları Sanayi İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) gerek web sitemizi kullanırken gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli düzenlemeleri yapmaktadır. Şirketimizin, veri sorumlusu olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Bu kapsamda;

  1. Veri sorumlusunun kimliği,
  2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
  3. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
  4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
  5. İlgili kişisel veri sahibi olarak haklarınız

konusunda gerekli bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

KVKK kapsamında;

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini, 

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Veri sorumlusu olan Şirketimizin ünvanı Fibrobeton Yapı Elemanları Sanayi İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi’dir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Şirketimize ait https://www.fibrobeton.com.tr adresini ziyaret ettiğinizde size daha iyi, hızlı, güvenli ve kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmak için çerez uygulamaları aracılığıyla tarafınıza ait bazı kişisel veriler toplanmaktadır.

Web sitemizde yer alan “İletişim Formu”nu doldurmak suretiyle kendi inisiyatifinizle tarafımıza adınız soyadınızı, elektronik posta adresinizi, telefon numaranızı, iletmek istediğiniz konu ve mesajınızı iletmektesiniz. Bu suretle tarafımıza aktarmış olduğunuz kişisel verileriniz, Şirketimize iletmiş olduğunuz mesajınızın değerlendirilmesi, mesajınızda iletmiş olduğunuz hususlarda sizlerle iletişime geçilmesi, iletişim kurulmak istenen konulara ilişkin istatistikler oluşturulması ve ilgili mevzuatta öngörülen hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Web sitemizde yer alan “Şikayet Formu”nu doldurmak suretiyle kendi inisiyatifinizle tarafımıza adınız soyadınızı, elektronik posta adresinizi, telefon numaranızı, iletmek istediğiniz konu ve mesajınızı iletmektesiniz. Bu suretle tarafımıza aktarmış olduğunuz kişisel verileriniz, Şirketimize iletmiş olduğunuz mesajınızın değerlendirilmesi, mesajınızda iletmiş olduğunuz hususlarda sizlerle iletişime geçilmesi, iletişim kurulmak istenen konulara ilişkin istatistikler oluşturulması, müşteri memnuniyeti sürecinin yönetilmesi ve ilgili mevzuatta öngörülen hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Web sitemizde yer alan “Kariyer Formu/İş Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle kendi inisiyatifinizle tarafımıza adınız soyadınızı, elektronik posta adresinizi, telefon numaranızı, iletmek istediğiniz mesajınızı ve yüklemek istediğiniz belgeleri iletmektesiniz.  Bu suretle tarafımıza aktarmış olduğunuz kişisel verileriniz, Şirketimize iletmiş olduğunuz mesajınızın değerlendirilmesi, mesajınızda iletmiş olduğunuz hususlarda sizlerle iletişime geçilmesi ve ilgili mevzuatta öngörülen hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Web sitemizde yer alan “Daha Fazla Bilgi Alın Formu”nu doldurmak suretiyle kendi inisiyatifinizle tarafımıza adınız soyadınızı, elektronik posta adresinizi, telefon numaranızı, iletmek istediğiniz konu ve mesajınızı iletmektesiniz. Bu suretle tarafımıza aktarmış olduğunuz kişisel verileriniz, Şirketimize iletmiş olduğunuz mesajınızın değerlendirilmesi, mesajınızda iletmiş olduğunuz hususlarda sizlerle iletişime geçilmesi, iletişim kurulmak istenen konulara ilişkin istatistikler oluşturulması ve ilgili mevzuatta öngörülen hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Ayrıca Web sitemizde yer alan kütüphane hizmetinden faydalanmak ve yayınlarımıza ulaşmak için hesap oluşturma işlemleri esnasında kendi inisiyatifiniz tarafımıza adınız soyadınızı, elektronik posta adresinizi, şirket ve pozisyon bilgilerinizi iletmektesiniz. Bu suretle tarafımıza aktarmış olduğunuz kişisel verileriniz, Şirketimize iletmiş olduğunuz üyelik talebinizin değerlendirilmesi ve üyeliğinizin onaylanması halinde bu hususta sizlerle iletişime geçilmesi, kullanıcı profillerine ilişkin istatistikler oluşturulması ve ilgili mevzuatta öngörülen hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.
 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Şirketimiz, kişisel verilerinizi KVKK’da yer alan temel ilkeler ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak; Şirketimize iletmiş olduğunuz mesajlarınızı ve taleplerinizi cevaplandırmak, sonuçlandırmak, sizlerle iletişime geçmek, talebiniz doğrultusunda ürün ve hizmetlerimiz konusunda bilgilendirilmeniz amacıyla hizmetlerinden yararlandığımız veya işbirliği içinde olduğumuz üçüncü kişilerle paylaşabilmektedir. Şirketimiz kişisel verileriniz aktarılması sürecinde KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun hareket etmekte ve verilerinizin gerektiği şekilde korunması için gerekli tedbirleri almaktadır.

 

SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER

Sitemizde birinci parti ve üçüncü parti (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen ör: Google Analytics, Google Adwors, Google Search Console gibi) farklı türde çerezler kullanmaktadır. Çerezlerin amacı sitenin performansının analiz edilmesi ve site ziyaretçilerinin ziyaretleri süresince bazı teknik kolaylıklardan faydalanmaları amacı ile kullanılmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz, kişisel verilerinizi çerez uygulamaları aracılığıyla ve Şirketimize ait https://www.fibrobeton.com.tr adresinde yer alan “İletişim Formu”, “Şikayet Formu”, “Kariyer Formu/İş Başvuru Formu” ve “Yeni Üyelik Formu”nu doldurmanız halinde doğrudan tarafınızdan elde etmektedir.

Bu suretle elde edilen kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından, taleplerinizi karşılamak, çeşitli hizmetlerimizi sunmak ve ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi esnasında uygulanan ilgili yasal mevzuat, ticari teamüller, sözleşmeler, istekler ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan sebepler ve hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu bilgilendirme metninin “Kişisel Verilerin İşlenme Amacı” başlığı altında belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve “Kişisel Verilerin Aktarılması” başlığı altında belirtilen amaçlarla aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca veri sahibi olarak her zaman kendinizle ilgili;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, 

haklarınız bulunmaktadır.

KVKK ve yürürlükte bulunan sair mevzuat gereği ilgili haklarınız kapsamında taleplerinizi Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak;

  • Şirketimizin, Kavacık Mah. Ertürk Sok. No:11/Z-1 Beykoz, İstanbul adresine şahsen, posta yoluyla veya noter kanalıyla,
  • Şirketimizin kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi olan fibrobeton@hs01.kep.tr adresine elektronik imzayla,
  • Kişisel veri sahibi olarak daha önce Şirketimize bildirmiş olduğunuz ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden Şirketimize ait kvkk@fibrobeton.com.tr adresine e-mail olarak gönderebilirsiniz.